espai.gif
espai.gif   Avís legal
espai.gif
1. Informació general
Prestador del servei: Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració
Domicilio Social: C/ Santa Maria Nº 60
08911 Badalona (Barcelona)
CIF: G60006517
Correu electrònic: info@fihr.org
Telèfon: 933891510 Fax 933891054

2. Serveis de la FIHR
L'accés pels associats i pels que no siguin de la FIHR serà directe. El serveis d'Internet ofereixen la possibilitat de consultar informació general del sector de l'hostelería i de la restauració, i que tindrà accés restringit a certa informació oferta. Es pretén que l'associat pugui trobar ofertes de productes, notícies i serveis relacionats amb el món de l'Hostalería i la Restauració.

3. Usuari del Portal
L'accés per una persona física o jurídica als serveis i continguts el converteix en usuari, fet que implica l'acceptació de les presents condicions generals.
La FIHR es reserva el dret de modificar las presents condicions generals d'us en qualsevol moment; per tant, l'usuari haurà de consultar periòdicament les mateixes a fi i efecte de conèixer les possibles modificacions.

4. Funcionament del Portal
La FIHR no es fa responsable dels errors, la manca de rendiment, interrupció o avaria dels serveis o continguts del seu Portal. La FIHR podrà suspendre o interrompre temporalment els serveis del Portal, a causa de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, millora, reparació o actualització dels seus sistemes i equips.
La FIHR es reserva el dret de modificar l'actual configuració o aspecte del seu Portal, així com suprimir o ampliar en qualsevol moment algun o d'altres serveis o continguts d'ell. Igualment la FIHR pot posar restriccions d'accés a determinats serveis o continguts, encara que es trobin anteriorment sense restriccions d'accés.

5. Us del Portal per l'usuari
La responsabilitat de l'ús diligent del Portal correspon a l'usuari, qui haurà fer ús dels continguts i serveis existents al portal d'acord a les presents condicions generals, les condicions particulars que fossin d'aplicació, la llei, la moral i l'ordre públic, obligant-se a no utilitzar el portal amb fins il·lícits o fraudulents. L'usuari serà responsable davant la FIHR i terceres persones dels danys i perjudicis de tot tipus que poguessin ocasiona com a conseqüència de l'incompliment del deure de la diligència d'us del Portal.
L'usuari serà l'únic responsable de la custodia i utilització diligent de les contrasenyes o claus d'accés que la FIHR li facilitarà, obligant-li a mantenir la confidencialitat de les mateixes i comunicant-li a la FIHR, tant aviat es conegui, la possible pèrdua de la confidencialitat amb l'objecte de que la FIHR cancel·li les claus i contrasenyes facilitades i no siguin vàlides per realitzar qualsevol accés.

6. Tràmits de la Contractació
Per poder accedir als continguts privats del Portal, l'associat s'haurà d'afiliar-se.
L'associat disposarà d'una clau personal per poder accedir a tota la informació que tingui la FIHR o consultar qualsevol dubti que tingui.
Els formularis de recollida de dades i, en general, tota la informació disponible al Portal, està actualment disponible en alguns casos en català o d'altres en castellà.

7. Política General de Protecció de Dades
De conformitat amb el que disposa  la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració és la titular i responsable del fitxer de les dades de caràcter personal, a qui correspongui decidir la finalitat, contingut i us del tractament de les seves dades.
L'associat autoritza a la FIHR para la recepció, recollida, emmagatzemat, custòdia i us de les dades amb finalitat de prestar-li un millor servei. Addicionalment, l'associat podrà autoritzar a la FIHR per oferir-li informació, publicitat i promoció comercial dels seus propis productes i serveis de tercers..
L'associat accepta que aquestes dades puguin ser cedides exclusivament per finalitats a les que es refereix l'anterior paràgraf a d'altres tercers amb els que la FIHR arribi amb acords de col·laboració, així com a aquells que intervinguin en  els serveis sol·licitats, a fi i efecte de prestar els serveis contractats pel mateix. L'acceptació per part de l'associat per que puguin ser tractats o cedits les seves dades a la forma establerta en aquest paràgraf tenen caràcter revocable, sense efectes retroactius.
En compliment del que disposa  l'article 34 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'associat presta el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser transferides a tercers països,  encara que els mateixos no proporcionin un nivell de protecció equiparable a la que presta la Llei citada.
L'associat queda informat de la possibilitat d'exercitar els dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, als termes establert a l'actual legislació, comunicant-se per escrit al domicili social de la Federació Intercomarcal d'Hosteleria i Restauració, situada al carrer Santa Maria nº 60 - 08911 Badalona (Barcelona) o be a través del correu electrònic info@fihr.org.

8. Cookies
La FIHR utilitzarà cookies quan l'associat navegui pel Portal. Les cookies s'associen únicament amb un associat anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms  de l'associat.
Les cookies de la FIHR no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookies d'altres. La FIHR xifra les dades identificatives de l'associat per major seguretat. Les cookies fan possible que la FIHR reconegui als seus associats registrats desprès de que aquests s'hagin enregistrat per primer cop, sense que tinguin que enregistrar-se a cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'associat té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.
Per ampliar aquest tema, consulti les instruccions i manuals del seu navegador. Per a utilitzar el portal de la FIHR, els associats hauran de permetre la instal·lació de les cookies enviades per la FIHR, no resultant necessària la seva instal·lació per la resta d'usuaris, sense perjudici de que en tal cas serà necessari que l'associat s'enregistri cada cop que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.
El nostre portal podrà posar anuncis publicitaris amb la fi de facilitar continguts publicitaris que l'associat visualitzi a les nostres pàgines. Els altres servidors publicitaris utilitzen cookies que els permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris.
Si desitja més informació sobre l'ús de cookies i les pràctiques de recopilació d'informació i els procediments d'acceptació o negació per part de l'associat consulti al manual del seu navegador.

9. Licitut, fiabilitat i utilitat
La FIHR queda exclosa de qualsevol responsabilitat dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se dels serveis prestats per tercers a través del portal, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels dany i perjudicis que  puguin deure's a:
L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic, com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Portal.
La infracció dels drets de propietat intel.lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol mena; dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; dels drets de propietat i de tota altre naturalesa que pertanyi a un tercer com conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Portal.
La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il.lícita com conseqüència de la prestació dels serveis per tercers a través del Portal.
La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels contingut transmès, difós, emmagatzemat, rebut, obtingut, posat a disposició o accessible mitjançant els serveis prestats per la FIHR o per tercers a través del Portal.
La inadecuació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del Portal.
L'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions de tercers i contractes realitzats amb tercers en relació o en motiu de la prestació de serveis a través del Portal.
Els vicis i defectes de tota mena dels serveis prestats per tercers a través del Portal.
10. Exclusió de garantíes i de responsabilitat pels serveis i continguts allotjats fora del Portal
El Portal posa a disposició dels associats dispositius tècnics d'enllaç (com poden ser, entre d'altres, links, banners, botons), directoris i eines de recerca que permetin als associats accedir a llocs web que pertanyin a tercers (en endavant, "llocs associats").
La instal.lació d'aquests llocs, directoris i eines de recerca al Portal tenen per únic objecte facilitar als associats la cerca d'accessos a la informació disponible a Internet, i no presuposa que existeixi cap mena de vincle o associació entre la FIHR i els operadors del llocs associats .
La FIHR no controla prèviament, ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs associats. L'associat, per tant, ha d'extremar la prudència a la valoració i utilització dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs associats.
La FIHR no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin deure's a:
El funcionament, disponibilitat, accesibilitat o continuitat dels  llocs associats.
El manteniment dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als  llocs associats.
La prestació o transmissió dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als  llocs associats.
La qualitat, licitut, fiabilitat i utilitat dels serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol mena de material existent als llocs associats .
Quan realitzi una compra/reserva, les seves dades de pagament introduïts, tant personals com sobre la seva targeta de crèdit, en cap moment poden ser conegudes, i per tant utilitzades, per la FIHR ja que la informació es transmesa de manera encriptada a través de protocol SSL (Servidor Segur).

11. Qualitat
La FIHR realitzarà els seus millors esforços per a controlar que en el seu Portal o els continguts no hagi virus informàtics ni qualsevol altres elements que puguin perjudicar, danyar o produir alteracions als equips o sistemes informàtics de l'associat (software i hardware), o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic.
 No obstant, la FIHR no garanteix l'absència d'aquests elements, corresponent en exclusiva a l'associat prendre les mesures de precaució oportunes per evitar qualsevol dany que es pogués ocasionar per aquest motiu.
La FIHR exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la presència de virus o a la presencia d'altres elements lesives en els continguts.

12. Baixa de l'Associat al Portal
En el cas de que l'associat decideixi donar-se de baixa com associat registrat, haurà de comunicar-ho per escrit a la FIHR, a l'objecte de que cancel.li les claus d'accés i contrasenyes facilitades. Aquesta comunicació podrà realitzar-se, a elecció de l'associat, per correu electrònic o ordinari a qualsevol de les adreces senyalades a la Condició General Primera (Informació General) d'aquestes condicions.
En cas d'incompliment de les obligacions recollides a les presents condicions d'us, i amb independència de les accions legals que el poguessin correspondre per tal motiu, la FIHR es reserva el dret de donar de baixa immediata a l'associat registrat del seu Portal i impedir-li, suspendre-li, restringir-li o bloquejar-li l'accés al Portal de la FIHR.
Quedarà a criteri únic de la FIHR determinar si existeix causa d'incompliment de les presents condicions d'us, de les condicions particulars que, en el seu cas, fossin aplicables, o d'infracció legal o administrativa a la utilització per l'associat del Portal.

13. Comunicacions
Qualsevol comunicació que l'associat desitgi enviar a la FIHR, haurà de fer-ho a alguna de les direccions senyalades a l'Estipulació Primera de les present condicions generals d'us.
L'associat registrat senyala la direcció de correu electrònic designada al formulari de registre al que es va donar d'alta. El canvi de l'esmentada adreça haurà de ser comunicada per escrit a la FIHR tan aviat com fós possible a la FIHR, o bé fer-ho l'associat directament modificant les dades.
espai.gif
espai.gif
espai.gif